Department Level Committies

Sno Name of the Committee Name of the Faculty Member Position Student Members
1 Girls Hostel Committee Dr.N.S.M.P.Latha Devi Convener K.Sri satyanjan(170030646)
K.Sridevi(170030515)
M.Vishnu Priya(170030784)
M.Prathyusha(170030839)
P.Jahnavi(17003101)
Dr.N.Krishna Jyothi Faculty Member
Sno Name of the Committee Name of the Faculty Member Position Student Members
1 Library Committe Dr.N.S.M.P.Latha Devi Convener Mr.M.Rohith(1700405402)
Mr.Velamakanni Venkata Naga Chakravarthy(1700409243)
P.Dinesh Siva Sai(170040639)
Dr.D.Thangaraj Faculty Member
Sno Name of the Committee Name of the Faculty Member Position Student Members
1 Sports Committee Dr.N.S.M.P.Latha Devi Convener Bheemireddy Hemanth Reddy(170030127)
Kandibanda Nikhil(170030546)
Kambhampati Amith(170030537)
Katuri Guru Prasad(170030588)
Kedari Teja(170030588)
Dr.N.S.M.P.Latha Devi Faculty Member
Sno Name of the Committee Name of the Faculty Member Position Student Members
1 Boys’ hostels committeee Dr.N.S.M.P.Latha Devi Convener E.J.S.S.Teja varm(170040219)
G.Sai Chaitany(170040252)
G.Goplala rao(170040258)
G.Sai Lokesh(170040275)
J.Venkateswara rao(170040306)
J.Pavan sai Kumar(17004030)
Dr.Shaik.Babu Faculty Member
Sno Name of the Committee Name of the Faculty Member Position Student Members
1 Canteen committee Dr.N.S.M.P.Latha Devi Convener Mr. Akhil Kumar Tiwari
Mr. D. Manikanta
Mr. B. Kira
Y. Siva Chandu
Dr.Ch.Rajesh Faculty Member
Sno Name of the Committee Name of the Faculty Member Position Student Members
1 Transport committee Dr.N.S.M.P.Latha Devi Convener A Sowmya(170030076)
A Ojeswar(170030074)
G Ganeshwar(170030433)
Karthik(170030675)
Dr.M.Venkateswarlu Faculty Member
Sno Name of the Committee Name of the Faculty Member Position Student Members
1 Student grievance committee (Girls) Dr.N.S.M.P.Latha Devi Convener S.Janvitha(170031176)
P.Aswinisai(170031078)
M.Suharika(170030841)
M. Swathi(170030763)
M.Sushmitha(170030782)
Dr.N.S.M.P.Latha Devi Faculty Member
Sno Name of the Committee Name of the Faculty Member Position Student Members
1 Student services Committee (Girls) Dr.N.S.M.P.Latha Devi Convener Lakkam Praharsha Reddy(170030696)
Nagothu Srujan Joseph Kumar(170030875)
Atluru Nikhil(170030081)
Karumanchi Rama Krishna (170030573)
Madiraju S Sai Krishna Santosh(170030731)
Dr.N.S.M.P.Latha Devi Faculty Member
TOP